Úvod Politika ISŘ Certifikace Reference Mechanizace Kariéra Kontakt

Dopravní stavby Vodohospodářské stavby Demolice Zemní práce Recyklace stavební suti Třídění odpadů Prodej antuky

Recyklace stavební suti a třídění odpadů


Specifickou činností společnosti je ekologická recyklace a ukládka stavební suti a odpadů.

Recyklovat je možné odpad z demolic budov, vozovek nebo jiných objektů. Recyklát je plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů.

Recyklace materiálů přináší úsporu nákladů na přepravu a ukládání odpadů, nákladů na nákup přírodního kameniva, napomáhá ke snižování zátěže řízených skládek a šetří přírodní zdroje.

Recyklace stavebního odpadu je prováděna mobilní recyklační linkou. Odpad může být recyklován v místě demolice nebo k recyklaci převezen. Je mechanicky upraven drcením a tříděním tak, aby svou strukturou splňoval vlastnosti předepsané zákonem o odpadech.

Stavební výrobky, které byly použity při stavbě se nestávají odpadem v případě, že jsou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity opět jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, panely, nosníky) - nenaplňují definici odpadu zvedenou v § 3 zákona o odpadech. v Takovém případě nejsou podřízeny zákonu o odpadech a jejich užívání je řízeno zvláštními právními předpisy.

Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálu (např. betonové a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je doporučeno, v případě, že je není možné vužít jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, železobetonové nosníky atd.), využívat nebo odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklační linky).
Mezi stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě je možné zahrnout:


17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 07
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

Výkonný drtič je optimalizován pro vysoké výkony a je vybaven:

Pro drcení stavebních materiálu (suť, beton, železobeton) a nerostů v lomech nabízíme střední čelisťový mobilní primární a recyklační drtič PEGSON XR400S o výkonu 50 - 250 t/hod. se vstupním otvorem 1100 x 700. Nastavení drtící štěrbiny 40 - 125 mm. Šířka integrovaného vynášecího dopravníku je 1000mm. Drtič je vybaven pásovou váhou a dvoupólovým magnetickým separátorem. Váha drtiče 45 tun.


Výkonný drtič Výkonný drtič Výkonný drtič

Na drtiči je možné zpracovávat:
Třídič

Pro třídění stavebních materiálů a nerostů (přírodní kamenivo, písky, štěrky, výkopové zeminy) v lomech nabízíme mobilní hrubotřídič / třídič Warrior 1800 o výkonu 50 - 250 t/hod. s třídící jednotkou osazenou dvěma síty o rozměrech 3600 x 1550 mm a třemi vynášecími pásy. Váha třídiče 30t.


Výkonný drtič Výkonný drtič Výkonný drtič