POLITIKA ISŘ

Naší politikou je trvale zlepšovat systém managementu jakosti ,environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě s normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. Největším bohatstvím každé společnosti jsou její zaměstnanci. Vzhledem k neustálému vývoji a pokroku vedení společnosti nepřetržitě usilujeme o zvyšování kvalifikace zaměstnanců, vytváření dobrých pracovních podmínek, podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců při tomto úsilí.

Zavazujeme se:

  • Chránit životní prostředí a přírodní zdroje.
  • Minimalizovat negativní dopad případných havárií.
  • Prosazovat a užívat realizační prostředky, šetrné k životnímu prostředí.
  • Vyžadovat šetrný přístup k životnímu prostředí (ochranu životního prostředí) od dodavatelů služeb a svých subdodavatelů.
  • Předcházet znečištění životního prostředí.
  • Dodržovat právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí a požadavky orgánů státní správy a místní samosprávy.

K prosazování environmentálních zásad využívat systém vzdělávání a motivace svých zaměstnanců k trvalému zlepšování environmentálního profilu společnosti. Stanovení cílů, programů a cílových hodnot a jejich pravidelné hodnocení je základní metodou efektivního řízení. Vedení společnosti se dále zavazuje, že k uplatnění této politiky integrovaného systému řízení vytvoří všechny potřebné podmínky. Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců a spolupracovníků při realizaci této politiky ISŘ.